Privacybeleid

Privacybeleid

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming in.

De nieuwe Europese privacywet. Daardoor is de privacy in alle landen van de EU hetzelfde.

Ik heb de volgende maatregelen getroffen om hieraan te voldoen:

In het register van verwerkingsactiviteiten neem ik het volgende op:

  A. Een omschrijving van de persoonsgegevens die ik verwerk van

       u als cliënt

  B. Een beschrijving van de doeleinden waarvoor uw

      persoonsgegevens verwerkt worden

  C. Hoe wordt u als cliënt geïnformeerd

  D. Wie hebben inzage in uw cliëntendossier

  E. Welke organisatorische en technische maatregelen genomen zijn

      om de persoonsgegevens te beveiligen

  F. Hoe ik omga met een data-lek

  G. Klachten, vragen

AVG register van verwerkingsactiviteiten.

A: Omschrijving van de persoonsgegevens die ik verwerk van u als cliënt:

• Naam, adres, postcode, woonplaats

• Geboortedatum

• Telefoonnummer

• Beroep

• E-mailadres

• Bijzondere en/of medische persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het optimaal uitvoeren van mijn behandelingen. Mochten er gedurende uw behandelingen wijzigingen optreden in uw medische situatie dan dient u dit te melden.

B: Beschrijving van de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens verwerkt worden:

1. Contactgegevens:

Contactgegevens heeft mijn praktijk nodig om afspraken te maken of te annuleren.

E-mailadressen gebruikt mijn praktijk om contact te houden met mijn cliënten.

2. Bewaartermijn:

Ik bewaar uw gegevens maximaal 7 jaar na het laatste contact, of zolang wettelijk verplicht is, daarna worden deze vernietigd.

3. Beroepsgeheim:

Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode beroepsgeheim en geheimhoudingsplicht. Ik ga zorgvuldig om met uw privégegevens.

4. Minderjarigen

Indien de cliënt minderjarig is heeft deze toestemming nodig van zijn ouders/voogd om een behandeling te genieten.

C: Hoe wordt u als client geïnformeerd?

Ik informeer u mondeling over de dossierplicht tijdens de intake, uw persoonlijke gegevens worden gevraagd en geef u uitleg waarom deze noodzakelijk zijn en wat ik hier verder mee doe. U ontvangt tevens dit formulier om door te lezen.

De genomen maatregelen voor de AVG Privacywetgeving staan ook op de website. De website is voor een ieder toegankelijk via internet. Deze website is alleen informatief. Via de website worden géén persoonsgegevens gevraagd of afspraken geïnitieerd. Afspraken worden telefonisch, per whatsapp of per mail met mij gemaakt. Een ieder die de website via internet bezoekt doet dat op eigen verantwoording.

D: Wie hebben inzage in uw cliëntendossier?

Ik ben werkzaam als zelfstandige zonder personeel, zodat ik de enige ben die toegang heeft tot de dossiers. Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

E: Welke organisatorische en technische maatregelen genomen zijn om de persoonsgegevens te beveiligen:

Ik werk met papieren cliëntendossiers met daarin de persoonsgegevens en medische informatie. Deze worden in een afgesloten ruimte bewaard .

Verder werkt ik met een digitaal cliëntendossier, welke alleen wordt gebruik voor naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres.

Ik zorgt ervoor dat uw gegevens beveiligd zijn en pas de beveiliging indien nodig steeds aan.

F. Hoe ga ik om met datalekken?

Binnen 72 uur na het datalek maak ik een melding hiervan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer nodig meld ik het datalek aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt).

G. Klachten, vragen:

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Als u naar aanleiding van dit statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met mij op.